C C C C A+ A A- X

Представяне

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима, като при осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делата осигурява установяването на истината, а разглеждането им във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.

При постановяване на своите актове съдиите се основават на закона и на събраните по делото доказателства.

Районният съд е основен първоинстанционен съд разглеждащ граждански и наказателни дела. На него са подсъдни всички дела на територията на община Габрово, освен тези, които са подсъдни на Окръжния съд.

Съдът ръководи съдебните заседания така, че да осигури всестранно, обективно и пълно изясняване на обстоятелствата по делата и точното спазване на закона. Той решава всички процедурни въпроси, както и спора по същество.

Председател на състава на съда е най-старшият съдия измежду членовете му. Той ръководи съдебното заседание, следи за реда в съдебната зала и може да санкционира нарушителите по реда, предвиден в процесуалния закон. Разпорежданията на председателя на състава са задължителни за всички присъстващи в съдебната зала.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация