C C C C A+ A A- X

Информация за съда

Районният съд е основен първоинстанционен съд разглеждащ граждански и наказателни дела. На него са подсъдни всички дела освен тези, които са подсъдни на Окръжния съд.

Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател.

Районният съд разглежда делата в състав от един съдия или от един съдия и двама съдебни заседатели.

Председателят на районния съд:

- осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява;

- изготвя: годишен доклад за дейността на съда и го представя на председателя на окръжния съд за включване в годишния доклад; справки и статистически данни в електронен вид по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, и ги представя на Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието; в края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Инспектората към ВСС обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на съдиите, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции, а на министъра на правосъдието - и информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;

- участва в съдебни заседания;

- уведомява министъра на правосъдието за свободните длъжности за държавни съдебни изпълнители и за съдии по вписванията;

- ръководи и контролира работата на държавните съдебни изпълнители, на бюрото за съдимост към съда и на съдиите по вписванията;

- назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;

- свиква и ръководи общото събрание на съда;

- организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на районния съд в интернет;

- публикува годишния доклад за дейността на съда на страницата на районния съд в интернет в срок до един месец от предоставянето му на председателя на окръжния съд.

ПОДСЪДНОСТ

На районния съд са подсъдни всички граждански дела с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация