C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Административен ръководител - председател

ПРИЕМЕН ДЕН НА И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ГАБРОВО

Пламен Денев

Административен ръководител - председател

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

Заместник на административния ръководител - зам. председател

Гергана Антонова - Попова

Заместник на административния ръководител - зам.- председател

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

Съдии

Васил Ставрев

Съдия

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

Велемира Димитрова

Съдия

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

Гергана Антонова - Попова

Заместник на административния ръководител - зам.- председател

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

Диана Петракиева

Съдия

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

Диян Атанасов

Съдия

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

Зорница Петрова - Ставрева

Съдия

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

Радосвета Станимирова

Съдия

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

Съдии

Районен съдия

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1, II етаж, стаи 24 до 32

Христо Христов

Съдия

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1

Съдебен администратор

Лидия Ненова

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1, II етаж, стая 33

тел: 066 / 811 212, факс 066 / 809 264

gabrovo-rs@justice.bg; rs-gabrovo@court-gbr.com

Главен счетоводител

Ивелина Косева

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1, I етаж, стая 6

тел: 066 / 811 239

Системен администратор

Милен Димитров

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1, III етаж, стая 37

тел: 066 / 811 222

dimitrov@court-gbr.com

Служба "Регистратура"

Работно време

  • Работното време на службата с граждани е от 09:00 до 17:00 ч. без прекъсване. тел.: 066 811233

Служба регистратура:

- приема и регистрира входящата кореспонденция;

- експедира изходящата кореспонденция;

- осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;

- води разносна книга;

- разпределя и направлява постъпилата поща;

- изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.


В регистратурата се водят входящ дневник и изходящ дневник на електронен или на хартиен носител и разносна книга.

Във входящия дневник се описват всички документи и дела, постъпващи в съда.

В изходящия дневник се описват всички изходящи от съда документи и дела.

Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия в препоръчителен формат А4.

Разносната книга съдържа информация за движението на документи между съда, прокуратурата и пощенските служби.

Регистратура

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1, I етаж, стая 17

тел: 066/ 811-233

Служба "Деловодство"

Работно време

  • Работното време на службата с граждани е от 09:00 до 17:00 ч. без прекъсване.

Служба "ДЕЛОВОДСТВО" при РС Габрово се намира на I етаж, стая 17, тел. за връзка: 066 811233 - гр. деловодство, 066 811234 - нак. деловодство

Съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9:00 до 17:00 ч, като обедната почивка се ползва по график.

Служба "Деловодство" включва всички деловодители в съда. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове.

В изходящия дневник се описват всички изходящи от съда документи и дела.

От изходящите документи се оставят преписи, които се съхраняват към съответните съдебни дела или папки. На преписите се отбелязват имената на лицата, подписали съответния документ, и номерът, под който са изведени.

Служба деловодство:

- образува в дела разпределените по докладчици входящи документи;

- извършва вписвания в съответните деловодни книги;

- изготвя списък за призовките, изпраща призовките и съобщенията по делата, с изключение на тези по отложените дела;

- подрежда новопостъпили документи към висящите дела;

- следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите докладчици и изпълнява техните указания;

- организира и поддържа подреждането на делата в деловодството;

- предоставя справки по делата;

- подготвя и изпраща до съответната инстанция делата, по които са постъпили жалби;

- предава в архива приключените дела;

- поддържа календар за насрочените дела;

- отразява в електронната папка съответния статус и местоположение на делото;

- изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на председателя на съда.

Наказателно Деловодство

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1, I етаж, стая 17

тел: 066 / 811 234

delovodstvo-rsg@court-gbr.com

Гражданско Деловодство

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1, I етаж, стая 17

тел: 066 / 811 233

delovodstvo-rsg@court-gbr.com

Бюро "Съдимост"

Работно време

  • Работното време на службата с граждани е от 09:00 до 17:00 ч. с 30 мин. обедна почивка.

Служба "БЮРО СЪДИМОСТ" при РС Габрово се намира на I етаж, стая 8, тел. за връзка: 066 811210

Служба БЮРО СЪДИМОСТ издава свидетелства са съдимост.

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице. Изисква се при кандидатстване за и/или постъпване на работа.

Същото се изисква и при кандидатстване за получаване на определени разрешителни - за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект.

За да се получи:

Свидетелството за съдимост се издава от Районния съд по месторождение на лицето. Заявлението за издаване на свидетелство може да бъде подадено и чрез районен съд по местоживеене на молителя.

Заявлението трябва да съдържа следната информация:

Трите имена и адреса на молителя

Гражданство

Единен граждански номер

Трите имена на майката и бащата на молителя

Дата на раждане, Място на раждане

Причина, поради която се иска свидетелство (напр. кандидатстване за работа).

Заедно със заявлението задължително се представят:

- лична карта

- акт за раждане

- удостоверение за наследници, ако се иска свидетелство за починал роднина (Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.)

- документ за внесена по банков път държавна такса. (Банка ДСК: BIC STSABGSF, IBAN BG62 STSA 93 003 110 012 101)


Свидетелството за съдимост за гражданите с месторождение Габрово се получава веднага и то само ако не са осъждани, в противен случай а също и за всички граждани с месторождение извън района се получава в срок от 3 дни.

Бюро Съдимост

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1, I етаж, стая 8

тел: 066 / 811 210

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"

Работно време

  • Работното време на службата с граждани е от 09:00 до 17:00 ч. без прекъсване.

Служба "ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА" при РС Габрово се намира на I етаж, стая 15, 
тел. за връзка: 066 11219

Съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9:00 до 17:00 ч, като обедната почивка се ползва по график.

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" отговаря за своевременното и законосъобразното връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" включва всички разносвачи на призовки и съдебни книжа.

Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа в седемдневен срок от получаването им и незабавно връщат вторите екземпляри в служба "Деловодство".

Невръчените призовки, както и връчените извън срока по ал. 1 книжа се връщат с бележка върху тях за причините за това. Връчването се удостоверява с подпис на призовкаря, под който се изписват четливо трите му имена и датата на връчването. Името и длъжността на призовкаря могат да се отразят и с личен печат.

Връчване на призовки и съдебни книжа

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1, I етаж, стая 2

тел: 066 / 811 219

Съдебни секретари

Работно време

  • Работното време на службата с граждани е от 09:00 до 17:00 ч. без прекъсване.

Служба "СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ" при РС Габрово се намират на I етаж, стая 9 - тел. за връзка 066 811221, стая 10 - тел. за връзка: 066 811208 и стая 12 - тел. за връзка: 066 811209

Съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9:00 до 17:00 ч, като обедната почивка се ползва по график.

Съдебният секретар:

- съставя протоколи за откритите съдебни заседания;

- изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец и номерира страниците, изготвя и поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;

- подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;

- изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания;

- съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;

- съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията;

- най-малко седем дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията докладчик;

- най-късно в тридневен срок от съдебното заседание изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания;

- изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба и отбелязва това с бележка отстрани на определението, с което е наложена глобата;

- в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела - в деловодството;

- вписва глоби, наложени с протоколни определения;

- извършва и други дейности, указани в Правилника за съдебната администрация и възложени му от председателя на съда или от съдебния администратор.

Съдебни секретари

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1, I етаж, стаи 9, 10 и 12

тел: 066 / 811 208, 066 / 811 209; 066 / 811 221

Съдии по вписванията

Работно време

  • ул. "Лазар Донков"5 - Агенция по вписванията

Съдии по вписванията

5300, гр. Габрово, ул. "Лазар Донков" №5, Агенция по вписванията

тел: 066 / 815 07

ДСИ

Държавен съдия изпълнител

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1, I етаж, стая 11

Областно звено "Охрана"

Областно звено "Охрана"

5300, гр. Габрово, пл. Възраждане №1, I етаж, стая 1

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация